EVAlta räväkkä avaus avoimista palveluista

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkisti 21.8. raporttinsa Palvelut auki – Viisi vaatimusta kuntauudistukselle. Nimensä mukaisesti tekstissä käsitellään palveluiden avoimuutta ja palvelutuotantoa sekä niiden suhdetta kuntauudistukseen.

Raportissa kritisoidaan kuntauudistuksen keskittyvän liikaa hallinnnon rakenteeseen, ja kaipaavan konkreettisempaa otetta palvelutuotannon ongelmien ratkaisuun. EVAn ehdotukset kuntarakennetavoitteiden oheen lisättäväksi tavoitteiksi ovat:

1. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, julkisten palveluiden käyttäjät ja julkisia palveluita työkseen tekevät työntekijät on kytkettävä paljon nykyistä tiiviimmin mukaan julkisten palveluiden järjestämiseen, tuotantoon ja kehittämiseen.

2. Julkisille varoille pitää saada nykyistä enemmän vastinetta. Samalla rahalla pitää saada luotua kuntalaisille nykyistä enemmän arvoa – enemmän ja laadukkaampia palveluita.

3. Yhteisöllisyyden merkitys hyvinvointiyhteiskunnalle pitää löytää uudestaan. Hyvinvointiyhteiskunnan perusta on kuntapohjaisessakin mallissa lopulta aktiivinen kansalaisyhteiskunta, jota ilman ei ole osallistumista eikä liioin osallisuutta.
EVA:n raportissaan hahmottelema avoimen palvelutuotannon malli pohjaa Ison-Britannian ja Ruotsin positiivisiin kokemuksiin vastaavista hankkeista. Avoimen palvelutuotannon pohjaksi halutaan seuraavia periaatteita

1. Valinnanvapaus – annetaan palveluiden käyttäjille vapaus valita palveluntuottaja ja vaikuttaa palvelujen sisältöön aina, kun se on mahdollista.
2. Päätösvallan hajauttaminen – hajautetaan palveluiden järjestämistä, tilaamista ja tuottamista koskevaa valtaa ylhäältä alas aina kun se on mahdollista.
3. Moninaisuus palvelutuotannossa – avataan julkisten palveluiden tuotanto erityyppisille ja -kokoisille tuottajille. Varmistetaan kaikille toimijoille yhteiset pelisäännöt ja maksetaan tulosten, ei suoritteiden mukaan.
4. Reiluus – taataan aidosti kaikille yhtäläinen pääsy laadukkaisiin palveluihin. Huolehditaan huono-osaisempien ja heikoimpien toimintamahdollisuuksista.
5. Vastuullisuus ja tilivelvollisuus – lisätään julkisten palveluiden järjestämisen ja tuotannona voimuutta ja tilivelvollisuutta palveluita käyttäville ja niiden kustannukset maksaville kuntalaisille

EVA:n ajatukset osuvat monilta osin hyvin yhteen omien näkemysteni kanssa. Raportissa muistetaan myös korostaa että kysymyksessä ei voi olla yksittäinen massiivinen muutos vaan prosessi – jossa määrätietoisesti ja järjestelmällisesti pyritään kohti tavoitetilannetta. Huomiota kiinnitetään myös periaatteiden keskinäiseen riiippuvuuteen:ilman moninaisuutta ei ole valinnanvapautta, ilman avoimuutta ei tilivelvollisuudenlla ole merkitystä ja niin edelleen.

 

Ajatukset sopivat hyvin myös Piraattipuolueen kuntavaaliohjelmaan, jossa palvelutuotannosta todetaan ”Peruspalvelujen järjestämisessä ei pidä olla ideologisia esteitä. Tärkeää ei ole se, onko ratkaisu vasemmistolainen tai oikeistolainen, vaan se, että se toimii.” Lisäksi moninaisuuden vaatimus torjuu epäonnistuneille julkisten palveluiden kilpailutuksille tyypillistä monopoliaseman kilpailuttamista, jota myös Piraattien jyväskylän vaaliohjelma kritisoi: ”Monopoliasemasta kilpaileminen on huonompi ratkaisu kuin vapaa kilpailu markkinoilla tai suora kunnallinen omistus.”